Αρχική Πολυκεντρικές Μελέτες

Οι παρακάτω πολυκεντρικές μελέτες διεξάγονται αυτή τη στιγμή στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης:

1) randOmized stUdy Using acceleromeTry to Compare Sacubitril/valsarTan and Enalapril in Patients With Heart Failure (OUTSTEP-HF)

A Multi-center, Prospective, Randomized, Double-blind Study to Assess the Impact of Sacubitril/Valsartan vs. Enalapril on Daily Physical Activity Using a Wrist Worn Actigraphy Device in Adult Chronic Heart Failure Patients

Πολυκεντρική, προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης έναντι της εναλαπρίλης στην καθημερινή σωματική δραστηριότητα με χρήση συσκευής κινησιογραφίας καρπού σε ενήλικους ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

Sponsor: Novartis Pharmaceuticals

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02900378

Status: Recruiting

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): Καθηγητής Δ. Τζιακάς

 

2) Registrational Study With Omecamtiv Mecarbil/AMG 423 to Treat Chronic Heart Failure With Reduced Ejection Fraction (GALACTIC-HF)

A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled, Multicenter Study to Assess the Efficacy and Safety of Omecamtiv Mecarbil on Mortality and Morbidity in Subjects With Chronic Heart Failure With Reduced Ejection Fraction (GALACTIC-HF)

Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό Φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Omecamtiv Mercarbil στη Θνησιμότητα και τη νοσηρότητα Ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης

Sponsor: Amgen

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02929329

Status: Recruiting

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): Καθηγητής Δ. Τζιακάς

3) Prospective ARNI vs ACE Inhibitor Trial to DetermIne Superiority in Reducing Heart Failure Events After MI (PARADISE-MI)

A Multi-center, Randomized, Double-blind, Active-controlled, Parallel-group Phase 3 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of LCZ696 Compared to Ramipril on Morbidity and Mortality in High Risk Patients Following an AMI

Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη φάσης 3 παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του LCZ696 συγκριτικά με τη ραμιπρίλη στη θνητότητα και νοσηρότητα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Sponsor: Novartis Pharmaceuticals

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02924727

Status: Recruiting

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): Καθηγητής Δ. Τζιακάς

 

 

4) A Study of Vericiguat in Participants With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction (HFrEF) (MK-1242-001) (VICTORIA)

A Randomized Parallel-Group, Placebo-Controlled, Double-Blind, Event-Driven, Multi-Center Pivotal Phase III Clinical Outcome Trial of Efficacy and Safety of the Oral sGC Stimulator Vericiguat in Subjects With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction (HFrEF) - VerICiguaT Global Study in Subjects With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction

Μια Τυχαιοποιημένη, Παράλληλων Ομάδων, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Διπλά-Τυφλή, Καθοδηγούμενη από Συμβάντα, Πολυκεντρική Βασική Δοκιμή Φάσης III Κλινικών Εκβάσεων Αποτελεσματικότητας και Ασφάλειας του από του Στόματος Διεγέρτη της sGC Vericiguat σε Ασθενείς Με Καρδιακή Ανεπάρκεια Με Ελαττωμένο Κλάσμα Εξώθησης (HFrEF) – Παγκόσμια Μελέτη του VerICiguaT σε Ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια με Ελαττωμένο Κλάσμα Εξώθησης "

Sponsor: Merck Sharp & Dohme Corp.

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02861534

Status: Recruiting

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): Καθηγητής Δ. Τζιακάς

 

 

5) A Study of Rivaroxaban (JNJ-39039039) on the Venous Thromboembolic Risk in Post-Hospital Discharge Patients (MARINER)

Medically Ill Patient Assessment of Rivaroxaban Versus Placebo in Reducing Post-Discharge Venous Thrombo-Embolism Risk

«Αξιολόγηση της ριβαροξαμπάνης έναντι του εικονικού φαρμάκου σε παθολογικούς ασθενείς για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης φλεβικής θρομβοεμβολής μετά την έξοδο από το νοσοκομείο »

Sponsor: Janssen Research & Development, LLC

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02111564

Status: Recruiting

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): Καθηγητής Σ. Κωνσταντινίδης

 

 

6) Evaluation of Dual Therapy With Dabigatran vs. Triple Therapy With Warfarin in Patients With AF That Undergo a PCI With Stenting (REDUAL-PCI)

A Prospective Randomised, Open Label, Blinded Endpoint (PROBE) Study to Evaluate DUAL Antithrombotic Therapy With Dabigatran Etexilate (110mg and 150mg b.i.d.) Plus Clopidogrel or Ticagrelor vs. Triple Therapy Strategy With Warfarin (INR 2.0 - 3.0) Plus Clopidogrel or Ticagrelor and Aspirin in Patients With Non Valvular Atrial Fibrillation (NVAF) That Have Undergone a Percutaneous Coronary Intervention (PCI) With Stenting

Μια προοπτική, τυχαιοποιημένη, ανοικτή, με τυφλή αξιολόγηση του τελικού σημείου (PROBE) μελέτη για την αξιολόγηση της διπλής αντιθρομβωτικής αγωγής με dabigatran etexilate (110mg και 150mg δις ημερησίως) σε συνδυασμό με clopidogrel ή ticagrelor έναντι της τριπλής θεραπευτικής στρατηγικής με βαρφαρίνη (INR 2,0 – 3,0) σε συνδυασμό με clopidogrel ή ticagrelor και ασπιρίνη σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή που έχουν υποβληθεί σε διαδερμική στεφανιαία επέμβαση (PCI) με τοποθέτηση ενδοαγγειακής πρόθεσης (RE-DUAL PCI)

Sponsor: Boehringer Ingelheim

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02164864

Status: Active, not recruiting

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): Καθηγητής Δ. Τζιακάς

 

7) Effects of Oral Sildenafil on Mortality in Adults With PAH (AFFILIATE)

A Multinational, Multicenter Study To Assess The Effects Of Oral Sildenafil On Mortality In Adults With Pulmonary Arterial Hypertension (Pah).

«Μια Πολυεθνική, Πολυκεντρική Μελέτη για την Αξιολόγηση των Επιδράσεων της από του στόματος χορηγούμενης Σιλδεναφίλης στη Θνησιμότητα ενηλίκων με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση»

Sponsor: Pfizer

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02060487

Status: Recruiting

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): Καθηγητής Σ. Κωνσταντινίδης

 

8) Effect of Serelaxin Versus Standard of Care in Acute Heart Failure (AHF) Patients (RELAX-AHF-EU)

A Multicenter, Prospective, Randomized, Open-label Study to Assess the Effect of Serelaxin Versus Standard of Care in Acute Heart Failure (AHF) Patients

«Πολυκεντρική, προοπτική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη για την εκτίμηση της επίδρασης της σερελαξίνης έναντι της καθιερωμένης θεραπείας σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια»

Sponsor: Novartis Pharmaceuticals

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02064868

Status: Recruitment completed

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): Καθηγητής Δ. Τζιακάς

Επιστροφή

  

H Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης συμμετείχε επίσης στις εξής πολυκεντρικές μελέτες:

1) Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk (FOURIER)

A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled, Multicenter Study Assessing the Impact of Additional LDL-Cholesterol Reduction on Major Cardiovascular Events When Evolocumab (AMG 145) is Used in Combination With Statin Therapy In Patients With Clinically Evident Cardiovascular Disease.

Μία Διπλά Τυφλή, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο,

Πολυκεντρική Μελέτη για την Αξιολόγηση του Αντικτύπου της

Επιπρόσθετης Μείωσης της LDL Χοληστερόλης σε Μείζονα Καρδιαγγειακά

Επεισόδια όταν το Evolocumab (AMG 145) Χρησιμοποιείται σε Συνδυασμό

με Θεραπεία με Στατίνες σε Ασθενείς με Κλινικά Έκδηλη Καρδιαγγειακή

Νόσο. Περαιτέρω Έρευνα Καρδιαγγειακών Εκβάσεων με Αναστολή της

PCSK9 σε Ασθενείς που Διατρέχουν Αυξημένο Κίνδυνο.

Sponsor: Amgen

Registration number: NCT01764633

Status: Terminated 2017

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): ): Καθηγητής Δ. Τζιακάς

Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised placebo controlled study.

Swedberg K, Komajda M, Böhm M, Borer JS, Ford I, Dubost-Brama A, Lerebours G, Tavazzi L; SHIFT Investigators. Lancet 2010;376:875-85.

1) Evaluating PCSK9 Binding antiBody Influence oN coGnitive HeAlth in High cardiovascUlar Risk Subjects (EBBINGHAUS)

A Double-Blind, Placebo Controlled, Multicenter Study to Assess the Effect of Evolocumab on Cognitive Function in Patients With Clinically Evident Cardiovascular Disease and Receiving Statin Background Lipid Lowering Therapy: A Study for Subjects Enrolled in the FOURIER (Study 20110118) Trial.

Sponsor: Amgen

Registration number: NCT02207634

Status: Terminated 2017

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): ): Καθηγητής Δ. Τζιακάς

 

1) Effect of Οtamixaban Versus Unfractionated Heparin + Eptifibatide in Patients With Unstable Angina/Non ST Elevation Myocardial Infarction Undergoing Early Invasive Strategy (TAO)

Τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή μελέτη με χρήση τριπλού εικονικού φαρμάκου, η οποία συγκρίνει την αποτελεσματικότητα της οταμιξαμπάνης με εκείνη της μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης + επτιφιμπατίδης, σε ασθενείς με ασταθή στηθάγχη ή με έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του διαστήματος ST που είναι προγραμματισμένο να υποβληθούν σε πρώιμη επεμβατική θεραπεία.

Sponsor: Sanofi Aventis

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01076764

Status: Terminated 2013 and published

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): Καθηγητής Σ. Κωνσταντινίδης

Steg PG, Mehta SR, Pollack CV Jr, Bode C, Cohen M, French WJ, Hoekstra J, Rao SV, Ruzyllo W, Ruiz-Nodar JM, Sabaté M, Widimsky P, Kiss RG, Navarro Estrada JL, Hod H, Kerkar P, Guneri S, Sezer M, Ruda M, Nicolau JC, Cavallini C, Ebrahim I, Petrov I, Kim JH, Jeong MH, Ramos Lopez GA, Laanmets P, Kovar F, Gaudin C, Fanouillere KC, Minini P, Hoffman EB, Moryusef A, Wiviott SD, Sabatine MS; TAO Investigators.. Anticoagulation with otamixaban and ischemic events in non-ST-segment elevation acute coronary syndromes: the TAO randomized clinical trial. JAMA. 2013 Sep 18;310(11):1145-55. doi: 10.1001/jama.2013.277165.

 

2) Strategic Reperfusion (With Tenecteplase and Antithrombotic Treatment) Early After Myocardial Infarction (STREAM)

Σύγκριση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας μίας στρατηγικής ταχείας ινωδολυτικής θεραπείας με τενεκτεπλάση και πρόσθετης αντιαιμοπεταλιακής και αντιθρομβωτικής αγωγής ακολουθούμενης από καθετηριασμό εντός 6-24 ωρών ή στεφανιαία επέμβαση διάσωσης, έναντι στρατηγικής πρωτογενούς PCI σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου εντός 3 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Sponsor: Boehringer Ingelheim

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00623623

Status: Terminated 2014 and published

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): Καθηγητής Σ. Κωνσταντινίδης

Armstrong PW, Gershlick AH, Goldstein P, Wilcox R, Danays T, Lambert Y, Sulimov V, Rosell Ortiz F, Ostojic M, Welsh RC, Carvalho AC, Nanas J, Arntz HR, Halvorsen S, Huber K, Grajek S, Fresco C, Bluhmki E, Regelin A, Vandenberghe K, Bogaerts K, Van de Werf F; STREAM Investigative Team.. Fibrinolysis or primary PCI in ST-segment elevation myocardial infarction. N Engl J Med. 2013 Apr 11;368(15):1379-87. doi: 10.1056/NEJMoa1301092. Epub 2013 Mar 10.

 

3) Pulmonary Embolism Thrombolysis Study (PEITHO)

Μία προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διεθνής, πολυκεντρική, παραλλήλου σχεδιασμού συγκριτική μελέτη που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του συνδυασμού ταχείας (bolus) εφάπαξ ενδοφλέβιας χορήγησης τενεκτεπλάσης και της καθιερωμένης αντιπηκτικής αγωγής συγκριτικά με την καθιερωμένη αντιπηκτική αγωγή σε νορμοτασικούς ασθενείς με οξεία πνευμονική εμβολή και με υπερηχοκαρδιογραφικές (ή σπειροειδούς υπολογιστικής τομογραφίας) ή εργαστηριακές ενδείξεις δυσλειτουργίας δεξιάς κοιλίας.

Sponsor: Assistance Publique d’ Hôpitaux de Paris

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00639743

Status: Terminated 2014 and published

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): Καθηγητής Σ. Κωνσταντινίδης

Meyer G, Vicaut E, Danays T, Agnelli G, Becattini C, Beyer-Westendorf J, Bluhmki E, Bouvaist H, Brenner B, Couturaud F, Dellas C, Empen K, Franca A, Galiè N, Geibel A, Goldhaber SZ, Jimenez D, Kozak M, Kupatt C, Kucher N, Lang IM, Lankeit M, Meneveau N, Pacouret G, Palazzini M, Petris A, Pruszczyk P, Rugolotto M, Salvi A, Schellong S, Sebbane M, Sobkowicz B, Stefanovic BS, Thiele H, Torbicki A, Verschuren F, Konstantinides SV; PEITHO Investigators.. Fibrinolysis for patients with intermediate-risk pulmonary embolism. N Engl J Med. 2014 Apr 10;370(15):1402-11. doi: 10.1056/NEJMoa1302097.

 

4) A Randomized, International, Multi-center, Open-label Study to Document Pharmacokinetics and Optimal Timing of Initiation of Dronedarone Treatment Following Long-term Amiodarone in Patients With Paroxysmal or Persistent Atrial Fibrillation Whatever the Reason for the Change of Treatment (ΑRTEMIS AF Loading)

Μία τυχαιοποιημένη, διεθνής, πολυκεντρική, ανοικτή μελέτη για την τεκμηρίωση του βέλτιστου χρόνου έναρξης της θεραπείας με δρονεδαρόνη μετά από καρδιομετατροπή με δόση φόρτισης αμιωδαρόνης σε ασθενείς με εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή που χρήζουν μετατροπής της ΚΜ σε φλεβοκομβικό ρυθμό.

Sponsor: Assistance Publique d’ Hôpitaux de Paris

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT 01199081

Status: Terminated 2012

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): Αν. Καθηγητής Δ. Στάκος

 

 

5) The Stabilization of Atherosclerotic Plaque by Initiation of Darapladib Therapy (STABILITY)

A Clinical Outcomes Study of Darapladib Versus Placebo in Subjects With Chronic Coronary Heart Disease to Compare the Incidence of Major Adverse Cardiovascular Events (MACE)Trial.

Μια κλινική μελέτη έκβασης της νταραπλαντίμπης έναντι εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς με χρόνια στεφανιαία νόσο για τη σύγκριση της επίπτωσης των μειζόνων καρδιαγγειακών κλινικών συμβαμάτων (MACE).

Sponsor: GlaxoSmithKline

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00799903

Status: Terminated 2014 and published

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): Καθηγητής Δ. Τζιακάς

STABILITY Investigators., White HD, Held C, Stewart R, Tarka E, Brown R, Davies RY, Budaj A, Harrington RA, Steg PG, Ardissino D, Armstrong PW, Avezum A, Aylward PE, Bryce A, Chen H, Chen MF, Corbalan R, Dalby AJ, Danchin N, De Winter RJ, Denchev S, Diaz R, Elisaf M, Flather MD, Goudev AR, Granger CB, Grinfeld L, Hochman JS, Husted S, Kim HS, Koenig W, Linhart A, Lonn E, López-Sendón J, Manolis AJ, Mohler ER 3rd, Nicolau JC, Pais P, Parkhomenko A, Pedersen TR, Pella D, Ramos-Corrales MA, Ruda M, Sereg M, Siddique S, Sinnaeve P, Smith P, Sritara P, Swart HP, Sy RG, Teramoto T, Tse HF, Watson D, Weaver WD, Weiss R, Viigimaa M, Vinereanu D, Zhu J, Cannon CP, Wallentin L. Darapladib for preventing ischemic events in stable coronary heart disease. N Engl J Med. 2014 May 1;370(18):1702-11. doi: 10.1056/NEJMoa1315878. Epub 2014 Mar 30.

 

6) Study assessInG the morbi-mortality beNefits of the If inhibitorivabradine in patients with coronary arterY disease (SIGNIFY)

Effects of ivabradine in patients with stable coronary artery disease without clinical heart failure. A randomised double-blind placebo-controlled international multicentre study.

Δράση της ιβαμπραδίνης σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο χωρίς κλινική εκδήλωση καρδιακής ανεπάρκειας. Μια τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο διεθνής πολυκεντρική μελέτη. Μελέτη αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων όσον αφορά τη νοσηρότητα / θνησιμότητα του αναστολέα των διαύλων if ιβαμπραδίνη σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο.

Sponsor: Institut de Recherches Internationales Servier (I.R.I.S.)

ClinicalTrials.gov Identifier: CL3-16257-083

Status: Terminated 2014 and published

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): Καθηγητής Δ. Τζιακάς

Fox K, Ford I, Steg PG, Tardif JC, Tendera M, Ferrari R; SIGNIFY Investigators.. Ivabradine in stable coronary artery disease without clinical heart failure. N Engl J Med. 2014 Sep 18;371(12):1091-9. doi: 10.1056/NEJMoa1406430. Epub 2014 Aug 31. 

7) Randomized Evaluation of Long Term Anticoagulant Therapy With Dabigatran Etexilate (RE-LY)

Randomized Evaluation of Long Term Anticoagulant Therapy Comparing the Efficacy and Safety of Two Blinded Doses of Dabigatran Etexilate With Open Label Warfarin for the Prevention of Stroke and Systemic Embolism in Patients With Non-valvular Atrial Fibrillation: Prospective, Multi-centre, Parallel-group, Non inferiority Trial

Τυχαιοποιημένη Εκτίμηση μιας μακράς διάρκειας αντιπηκτικής θεραπείας που συγκρίνει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια δύο τυφλών δόσεων του dabigatran etexilate με ανοιχτή χορήγηση βαρφαρίνης για την πρόληψη εγκεφαλικών και συστηματικής εμβολής σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή: μια προοπτική, πολυκεντρική, παράλληλων ομάδων μελέτη μη κατωτερότητας.

Sponsor: Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00262600

Status: Terminated 2008 and published

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): Καθηγητής Δ.Τζιακάς

Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation.

Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Eikelboom J, Oldgren J, Parekh A, Pogue J, Reilly PA, Themeles E, Varrone J, Wang S, Alings M, Xavier D, Zhu J, Diaz R, Lewis BS, Darius H, Diener HC, Joyner CD, Wallentin L; RE-LY Steering Committee and Investigators. N Engl J Med 2009;361:1139-51.

 

8) The BEAUTIFUL Study: Effects of Ivabradine in Patients With Stable Coronary Artery Disease and Left Ventricular Systolic Dysfunction

Effects of Ivabradine on Cardiovascular Events in Patients With Stable Coronary Artery Disease and Left Ventricular Systolic Dysfunction. A Three-Year Randomised Double-Blind Placebo-Controlled International Multicentre Study.

Η αποτελεσματικότητα της ιβαμπραδίνης στη μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων στους ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο και καρδιακή ανεπάρκεια.

Sponsor: Institut De Recherche International Servier

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00143507

Status: Terminated (2008) and published

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): Καθηγητής Δ.Τζιακάς

Ivabradine for patients with stable coronary artery disease and left-ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial.

Fox K, Ford I, Steg PG, Tendera M, Ferrari R; BEAUTIFUL Investigators. Lancet 2008;372:807-16.

 

9) Systolic Heart failure treatment with the If inhibitor ivabradine Trial (SHIFT)

A study to assess if Heart Rate reduction by direct sinus node inhibition can decrease cardiovascular outcomes in patients with chronic heart failure (CHF) and left ventricular systolic dysfunction (LVD).

Mία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή ελεγχόμενη μελέτη σχεδιασμένη για να συγκρίνει την ιβαμπραδίνη με το placebo ως προς τις εκβάσεις των ασθενών με μέτρια προς σοβαρή χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (ΧΚΑ), με χαμηλό κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας.

Sponsor: Institut De Recherche International Servier

Registration number: ISRCTN70429960

Status: Terminated 2010 and published

Υπεύθυνος τοπικός Ερευνητής (local principal investigator): Αν. Καθηγητής Δ.Στάκος

Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised placebo controlled study.

Swedberg K, Komajda M, Böhm M, Borer JS, Ford I, Dubost-Brama A, Lerebours G, Tavazzi L; SHIFT Investigators. Lancet 2010;376:875-85.

 

 

 

 

 

Πρόσβαση & Επικοινωνία

Κάντε click στον Χάρτη για να δείτε την θέση της κλινική. Δείτε εδώ τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας.
Γραμματεία καρδιολογικής Κλινικής
τηλ: 25510 76231 fax: 25510 76245
email: cardio@med.duth.gr

Κατασκευή Ιστοσελίδας Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική 2010 | Επικοινωνία | Αρχική